Članstvo

 • Članarina SZVMŽ
  Članarina za leto 2022 znaša 60 EUR.Ob prvi prijavi je potrebno poravnati še stroške pristopnine, ki znašajo 15 EUR....
 • Članstvo v združenju je prostovoljno.
  Redni član združenja lahko postane doktor veterinarske medicine, ki se praktično, teoretično ali znanstveno ukvarja z zdravljenjem malih živali, sprejme statut in poda pismeno pristopn...
 • Pravice rednih članov združenja
  Pravice rednih članov združenja so: da volijo in so voljeni v organe združenja; da sodelujejo pri delu organov združenja; da po svojih najboljših močeh in sposobnostih prispevajo k uresničevanju programa zd...
 • Dolžnosti članov
  Dolžnosti članov so: da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja; da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog združenja; da redno plačujejo članari...
 • Prenehanje članstva
  Članstvo v združenju preneha: s prostovoljnim izstopom, s črtanjem, z izključitvijo, s prenehanjem združenja, s smrtjo. Član prostovoljno izstopi iz združenja, če upravnemu odboru...