Prenehanje članstva


Članstvo v združenju preneha:
 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s prenehanjem združenja,
 • s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz združenja, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz združenja upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine do konca koledarskega leta.

O izključitvi iz združenja odloča častno razsodišče s sklepom.

Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Ali je bila ta informacija koristna? • Članarina SZVMŽ
  Članarina za leto 2019 znaša 60 EUR.Ob prvi prijavi je potrebno poravnati še stroške pristopnine, ki znašajo 15 EUR.Zakaj ...

 • Članstvo v združenju je prostovoljno.
  Redni član združenja lahko postane doktor veterinarske medicine, ki se praktično, teoretično ali znanstveno ukvarja z zdravljenjem malih živali, sprej...

 • Pravice rednih članov združenja
  Pravice rednih članov združenja so: da volijo in so voljeni v organe združenja; da sodelujejo pri delu organov združenja; da po svojih najbolj&sc...

 • Dolžnosti članov
  Dolžnosti članov so: da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja; da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k ...