Pravice rednih članov združenja


Pravice rednih članov združenja so:
 • da volijo in so voljeni v organe združenja;
 • da sodelujejo pri delu organov združenja;
 • da po svojih najboljših močeh in sposobnostih prispevajo k uresničevanju programa združenja;
 • da spoštujejo pravila in sklepe združenja;
 • da redno plačujejo članarino;
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem združenja ter njegovim finančnomaterialnim poslovanjem;
 • da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti združenja.

Ali je bila ta informacija koristna? • Članarina SZVMŽ
  Članarina za leto 2019 znaša 60 EUR.Ob prvi prijavi je potrebno poravnati še stroške pristopnine, ki znašajo 15 EUR.Zakaj ...

 • Članstvo v združenju je prostovoljno.
  Redni član združenja lahko postane doktor veterinarske medicine, ki se praktično, teoretično ali znanstveno ukvarja z zdravljenjem malih živali, sprej...

 • Dolžnosti članov
  Dolžnosti članov so: da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja; da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k ...

 • Prenehanje članstva
  Članstvo v združenju preneha: s prostovoljnim izstopom, s črtanjem, z izključitvijo, s prenehanjem združenja, s smrtjo. Član prostovoljno i...