Dolžnosti članov


Dolžnosti članov so:
 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja;
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog združenja;
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina združenja;
 • da dajejo združenju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog;
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane združenja;
 • da varujejo ugled združenja;
 • da s svojim delom ne ogrožajo sebe in drugih.

Ali je bila ta informacija koristna? • Članarina SZVMŽ
  Članarina za leto 2019 znaša 60 EUR.Ob prvi prijavi je potrebno poravnati še stroške pristopnine, ki znašajo 15 EUR.Zakaj ...

 • Članstvo v združenju je prostovoljno.
  Redni član združenja lahko postane doktor veterinarske medicine, ki se praktično, teoretično ali znanstveno ukvarja z zdravljenjem malih živali, sprej...

 • Pravice rednih članov združenja
  Pravice rednih članov združenja so: da volijo in so voljeni v organe združenja; da sodelujejo pri delu organov združenja; da po svojih najbolj&sc...

 • Prenehanje članstva
  Članstvo v združenju preneha: s prostovoljnim izstopom, s črtanjem, z izključitvijo, s prenehanjem združenja, s smrtjo. Član prostovoljno i...