Članstvo v združenju je prostovoljno.


Redni član združenja lahko postane doktor veterinarske medicine, ki se praktično, teoretično ali znanstveno ukvarja z zdravljenjem malih živali, sprejme statut in poda pismeno pristopno izjavo ter plača obveznosti. Pristopno izjavo potrdi upravni odbor.

Pod enakimi pogoji lahko član postane tudi tuji državljan.


Ali je bila ta informacija koristna? • Članarina SZVMŽ
  Članarina za leto 2019 znaša 60 EUR.Ob prvi prijavi je potrebno poravnati še stroške pristopnine, ki znašajo 15 EUR.Zakaj ...

 • Pravice rednih članov združenja
  Pravice rednih članov združenja so: da volijo in so voljeni v organe združenja; da sodelujejo pri delu organov združenja; da po svojih najbolj&sc...

 • Dolžnosti članov
  Dolžnosti članov so: da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja; da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k ...

 • Prenehanje članstva
  Članstvo v združenju preneha: s prostovoljnim izstopom, s črtanjem, z izključitvijo, s prenehanjem združenja, s smrtjo. Član prostovoljno i...